หน้าแรก
เกี่ยวกับชมรม
ประวัติชมรม
คณะผู้บริหารชมรม
สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น
สมาชิกชมรมวิทยุประชาชน
สาระความรู้วิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงานชมรม
กิจกรรมชมรม
ติดต่อชมรม

วิทยุสมัครเล่น
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
อันดามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

ข้อมูลติดต่อชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคม

สถานีวิทยุคมนาคมแม่ข่ายหลัก โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่ใน) เลขที่ 2 ถ.หน้าวัดหาดใหญ่ใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-259-619

ที่ตั้งศูนย์ประสานงานชมรม เลขที่ 20 ถ.โชคสมาน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร/โทรสาร 074-358-639

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคม/ศูนย์ประสานงานภัยพิบัติเขต 4 หาดใหญ่

website :http://arsocietyclub.t5hy.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/arsocietyclub
email :arsocietyclub@gmail.com
Chanel : 144.675 MHz ย่านสมัครเล่น (QSO ปกติ)
Chanel : 145.775 MHz ย่านสมัครเล่น (Echolink) เวลา 20.00-21.30 น.
Chanel : 162.225 MHz ย่านราชการ อปท.(โรงเรียน)
Chanel : 162.650 MHz ย่านราชการ อปท.(แม่ข่ายหลักเทศบาล)
Chanel : 245.400 MHz ย่านประชาชน (ช่อง33)
โทรศัพท์ : 074-259-619

พยากรณ์อากาศ