หน้าแรก
เกี่ยวกับชมรม
ประวัติชมรม
คณะผู้บริหารชมรม
สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น
สมาชิกชมรมวิทยุประชาชน
สาระความรู้วิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงานชมรม
กิจกรรมชมรม
ติดต่อชมรม

วิทยุสมัครเล่น
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
อันดามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

ประวัติชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคม

          ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคม ความถี่ 144.675 MHz เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน วัด และชุมชน ที่มีแนวทางในการทำประโยชน์สาธารณะเพื่อสังคมในทิศทางเดียวกัน โดยก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 โดยมีสถานที่ตั้งดังนี้

         1.สถานีวิทยุคมนาคมแม่ข่ายหลักตั้งอยู่ ณ. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่ใน) เลขที่ 2 ถ.หน้าวัดหาดใหญ่ใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

         2.ศูนย์ประสานงานชมรม ณ. บ้านเลขที่ 20 ถ.โชคสมาน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคม

  1. เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดีและได้ตอบแทนสร้าง คุณประโยชน์ต่างๆ เพื่อสังคมทั่วไป
  2. เพื่อรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม เพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ
  3. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
  4. เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้ในด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิก นักวิทยุสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน วัด และชุมชน
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยุในการฝึกอบรมให้สมาชิกมีความรู้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น
  6. เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกฝนการถ่ายทอดข้อความ มารยาทในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการฟัง ต่อสาธารณะชน
  7. เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกฝนการใช้และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์การสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาศึกษา ค้นคว้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคม
  8. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  9. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมในการช่วยเหลือหน่วยงานราชการ งานการสื่อสารสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ

พยากรณ์อากาศ