สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ปัจจุบันมนุษย์เราเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด และเบสหลายชนิด หากเรารู้จักใช้จะมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง แต่หากใช้ผิดวิธีอาจเกิดโทษอย่างมหันต์ได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

    บทเรียนเสริมเรื่อง "กรด เบส" ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกรด เบส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีการอธิบายคำศัพท์เคมีที่ควรทราบในแต่ละหัวข้อ ใช้ภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น แนวข้อสอบเพื่อฝึกฝน และเพิ่มความเข้าใจมากขิ่งขึ้น
     หากท่านมีข้อแนะนำ คำติชมใดๆ โปรดให้ข้อมูลของท่านทาง www.il.mahidol.ac.th/KM2  คลิกเลือกที่หัวข้อ กระดานสนทนา แล้วพิมพ์คำแนะนำของท่าน  เพื่อที่คณะผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นสื่อการเรียนการรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
                                                                                                                                                  :: ผู้จัดทำ ::